Amy Holman


Email

pastoramy61@gmail.com

Serving

Avon UMC

Bushnell UMC

New Philadelphia UMC

Point Pleasant UMC

Pastoral History

FL, 2005
2005 Washburn-Low Point-Varna
2007 (Nov 1) Varna-Washburn
2010 Bradford: Leet Memorial-Boyd’s Grove
2016 Bushnell -Avon-New Philadelphia -Point Pleasant