Therese Melena

Email
Serving

Ashley UMC
PO Box 296
PO Box 354
Ashley IL 62808-0296
(618) 485-2793

Cornerstone UMC
736 S. Poplar St
Centralia IL 62801-4536
(618) 532-7733

Ashley UMC
PO Box 296
PO Box 354
Ashley IL 62808-0296
(618) 485-2793

Cornerstone UMC
736 S. Poplar St
Centralia IL 62801-4536
(618) 532-7733

Phone
(618) 521-5548