Teri Shane

Email
Serving

Dahinda UMC
PO Box 14
Williamsfield IL 61489-0387
(309) 639-2768

Williamsfield UMC
PO Box 387
Williamsfield IL 61489-0387
(309) 639-2389

Phone
(309) 639-2389